Vår redegjørelse etter åpenhetsloven

BK-Anlegg AS er et norsk entreprenørfirma som er heleid av Johnny Bratlie og Fredrik Dynna. Selskapet har kontor i Oslo og yter tjenester som totalentreprenør til både privat og offentlig sektor.

BK-Anlegg er organisatorisk inndelt i avdeling graving, asfalt og administrasjon. Administrasjonen og avdelingene rapporterer til dagligleder. Styret består av 2 styremedlemmer. Selskapets øverste organ er styret.

BK- Anlegg jobber kontinuerlig med å sikre at virksomheten etterlever FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

BK-Anlegg jobber også kontinuerlig med å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, jf. Den norske åpenhetsloven.

BK-Anlegg kartlegger alle sine leverandører og forretningsforbindelser og foretar løpende vurderinger knyttet til risiko vedrørende grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og miljø og bærekraft. I forbindelse med aktsomhetsvurderingene våre ser vi hen til Direktoratet for forvalting og økonomistyrings høyrisikoliste, utarbeidede retningslinjer og bransjespesifikke veiledninger fra OECD og andre objektive kilder.

Basert på aktsomhetsvurderingene våre innebærer virksomheten i utgangspunktet begrenset risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. BK-Anlegg er kjent for å ha et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Vi har konkurransedyktige betingelser og har et godt samarbeid med våre ansatte.

Når det gjelder potensiell negativ påvirkning for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, har vi identifisert at den største risikoen knytter seg til anskaffelse av utvalgte bygg og- anleggsmaterialer, IKT-utstyr og elektronikk. For øvrig følger vi leverandørene våre tett og stiller krav til dokumentasjon som nevnt ovenfor. Innenfor de ressursmessige rammer og påvirkningskraft BK-Anlegg har, skal vi tilstrebe at alle våre leverandører og samarbeidspartnere respekterer og følger de lovbestemte krav som gjelder.

Ta kontakt med post@bkanlegg.no dersom du ønsker ytterligere informasjon.